corpun logoWorld Corporal Punishment Research

www.corpun.com

rainbow ruler
www.corpun.com :  Regulations :  ZA schools

South Africa: Department of Education and Training
Zuid-Afrika: Departement van Onderwys en OpleidingRegulation 1143 of 29 May 1981


REGULASIES BETREFFENDE DIE TOELATING VAN LEERLINGE TOT, DIE BEHEER OOR EN BEHANDELING VAN LEERLINGE AAN EN DIE SKORSING EN UITSETTING VAN LEERLINGE UIT, OF DIE OPLEGGING OF TOEDIENING VAN ANDER STRAWWE AAN, LEERLINGE VAN STAATSKOLE, GEMEENSKAPSKOLE EN STAATSONDERSTEUNDE SKOLE, EN ENIGE KOSHUISE VERBONDE AAN SODANIGE SKOLE

Die Minister van Onderwys en Opleiding het kragtens artikel 44 van die Wet op Onderwys en Opleiding, 1979 (Wet 90 van 1979), die regulasies wat in die Bylae hiervan vervat is, uitgevaardig.


BYLAE

1. .....
2. .....

TUG

6. (1) Indien 'n leerling aan 'n skool hom op 'n wyse gedra wat sy opleiding, die goeie naam van de skool, die handhawing van orde en dissipline aan die skool of die behoorlike voortsetting van die werk van die skool benadeel of kan benadeel, kan tugmaatreels op hom toegepas word wat kan insluit --

(a) die oplegging van strafwerk deur die prinsipaal of 'n onderwyser wat deur die prinsipaal daarnoe gemagtig is;

(b) die onthouding van voorregte deur die prinsipaal of 'n onderwyser wat deur die prinsipaal daarnoe gemagtig is;

(c) die toediening van lyfstraf ingevolge subregulasies (5) tot (9); en

(d) uitsetting uit die skool ooreenkomstig regulasie 7.

(2) ....

(3) In geen geval mag lyfstraf aan 'n dogter toegedien word nie.

(4) Lyfstraf kan slegs in gevalle van ernstige pligsversuim, stokkiesdraai, weerspannigheid, moedswillige beskadiging van eiendom, skreiende leuentaal, diefstal, oneerlikheid, aanranding, baasspelery, onwelvoeglikheid of dergelike misdrywe toegedien word.

(5) Lyfstraf word in afsondering deur die prinsipaal toegedien: Met dien verstande dat 'n ander lid van die personeel lyfstraf in die teenwoordigheid en met die goedkeuring van die prinsipaal kan toedien.

(6) Lyfstraf moet slegs op die sitvlak toegedien word met 'n lat waarvan die lengte hoogstens 75 cm en die diameter hoogstens 1.2 cm mag wees, of met 'n lyfband wat minstens 2.5 cm breed is, met behoorlike inagneming van de ouderdom en liggaamlike toestand van die leerling en onder geen omstandighede op sodanige wyse dat dit blywende liggaamlike letsels veroorsaak nie.

(7) Die getal houe wat op een dag toegedien kan word, mag nie vier oorskry nie.

(8) Lyfstraf word onder geen omstandighede aan 'n leerling met 'n ernstige liggaamlike gebrek toegedien nie.

(9) Enige straf wat toegedien of opgele word, moet in die strafregister aangeteken word met vermelding van --
(a) die naam van die leerling;
(b) die aard van die oortreding;
(c) die straf opgele;
(d) die getal houe toegedien en die instrument daarvoor gebruik, in die geval van lyfstraf;
(e) die datum waarop straf toegedien of opgele is;
(f) die naam van die persoon wat die straf toegedien of opgele het; en
(g) die naam van die persoon, indien van toepassing, onder wie se toesig die straf toegedien of opgele is.

.....

REGULATIONS REGARDING THE ADMISSION OF PUPILS TO, THE CONTROL AND TREATMENT OF PUPILS AT, AND THE SUSPENSION AND EXPULSION OF PUPILS FROM, OR THE IMPOSITION OR INFLICTION OF OTHER PUNISHMENTS UPON PUPILS AT, STATE SCHOOLS, COMMUNITY SCHOOLS AND STATE-AIDED SCHOOLS AND ANY HOSTEL ATTACHED TO SUCH SCHOOLS

The Minister of Education and Training has, by virtue of the powers vested in him by section 44 of the Education and Training Act, 1979 (Act 90 of 1979), made the regulations contained in the Schedule hereto.

SCHEDULE

1. .....
2. .....

DISCIPLINE

6. (1) If any pupil conducts himself at school in such a way that his training, the good name of the school, the maintenance of order and discipline at the school or the proper continuation of the work of the school is harmed or could be harmed, disciplinary measures can be taken against him, which may include --

(a) the imposition of work as a punishment by the principal or a teacher authorised by the principal for that purpose;

(b) withholding of privileges by the principal or teacher authorised by the principal for that purpose;

(c) the administering of corporal punishment in terms of subregulations (5) to (9); and

(d) expulsion from school in terms of regulation 7.

(2).....

(3) In no case shall corporal punishment be administered to any girl.

(4) Corporal punishment may be administered only in cases of gross neglect, truancy, insubordination, wilful damage to property, flagrant lying, theft, dishonesty, assault, bullying, indecency or similar offences.

(5) Corporal punishment shall be administered in isolation by the principal: Provided that any other member of the staff may administer corporal punishment in the presence and with the approval of the principal.

(6) Corporal punishment shall be administered only on the buttocks with a cane not exceeding 75 cm in length and 1.2 cm in diameter, or a leather strap of not less than 2.5 cm in width, and with due regard to the age and physical condition of the pupil and in no circumstances in such a manner as to cause permanent bodily injury.

(7) The number of strokes that may be administered during one day shall not exceed four.

(8) Corporal punishment shall under no circumstances be administered to any pupil with a serious physical disability.

(9) Any punishment inflicted or imposed shall be entered in a punishment register, recording --
(a) the name of the pupil;
(b) the nature of the offence;
(c) the punishment imposed;
(d) the number of strokes inflicted and the instrument used for the purpose, in the case of corporal punishment;
(e) the date on which punishment is inflicted or imposed;
(f) the name of the person who inflicted or imposed such punishment; and
(g) the name of the person, if applicable, under whose supervision the punishment was inflicted or imposed.
blob Country files

www.corpun.com  Main menu page

Copyright © C. Farrell